Obecná pravidla a politika přípravných kurzů

Cílem přípravných kurzů na VŠE je kvalitní příprava studentů k přijímacím zkouškám a následnému studiu na VŠE v Praze. Tomuto cíli jsou podřízeny všechny podmínky, pravidla a politika přípravných kurzů.

Všeobecné podmínky

1. Pravidla výuky a studijní řád: VŠE se zavazuje poskytnout studentovi jím vybraný program výuky v objemu a za podmínek, které jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách VŠE. Vzájemné vztahy mezi VŠE a studentem se řídí zákony České republiky.

2. Příjezd a odjezd: ubytování je studentovi poskytováno od libovolného data, jestliže student projevil zájem o ubytování na koleji a dopředu upozornil VŠE o svém příjezdu, a to pět dní před příjezdem.

3. Příjezd po začátku kurzu, prázdniny, absence: jestliže student započal výuku později po začátku kurzu nebo nenavštěvuje hodiny, nebude mu suma za zameškané hodiny proplacena. Kurz nemůže trvat o to déle, o co student výuku zameškal. Prázdniny jsou součástí doby trvání kurzu, na dobu Akademického roku, resp. semestru a jejich doba nemůže být měněna. Nepřítomnost studenta na výuce mimo dobu stanovených prázdnin je považována za absenci. Absence na více než 30% výuky, z jakéhokoliv důvodu, je důvodem k podání oznámení o této skutečnosti na cizineckou policii ČR, jakož i na Ministerstvo vnitra ČR o zneužívání víz studentem, který vízum využívá k jinému účelu než mu bylo vydáno. Kromě toho nemají studenti v tomto případě nárok na účast v závěrečných zkouškách kurzu a získání certifikátu potvrzujícího absolvování kurzu. Informace o účasti studenta na hodinách kurzů VŠE je zveřejňována na webu VŠE, její stav je aktualizován alespoň jednou měsíčně.

4. Jednorázové stipendium je poskytováno úspěšným studentům, a to pouze v případě přesného zahájení kurzu, tj. v den začátku kurzu.

5. Státní svátky: ve dnech státního svátku ČR, v rektorské a děkanské dny se výuka na VŠE neuskutečňuje. Kurzy začínají vždy v pondělí, připadne-li na pondělí svátek, či jiný výše uvedený den, začíná výuka v úterý. Kompenzace za výše uvedené dny, kdy neprobíhá výuka, se nevyplácí.

6. Délka vyučování: vyučovací hodina trvá 45 minut, není-li uvedeno jinak. Výuka probíhá od pondělí do pátku, podle rozvrhu hodin, které student obdrží spolu s dalšími informacemi do příjezdu na VŠE.

7. Pozdní příchod na výuku: v případě, že se student opozdí na výuku o více než 10 minut, má učitel právo studenta nevpustit do výuky. Zpoždění o více než 10 minut je považováno za absenci.

8. Učebnice a učební materiály: v době trvání kurzu budou studentovi poskytnuty všechny potřebné učební materiály ke studiu českého jazyka. Na začátku semestru (kurzu) mohou být některé studijní materiály poskytovány studentům na základě zálohy. Tato záloha bude studentům na konci semestru (kurzu) v případě odevzdání studijních materiálů v dobrém stavu vrácena.

9. Cestovní pojištění: zabezpečení a úhrada cestovního pojištění lékařských výloh, jakož i další výdaje spojené s léčbou, které by vznikly studentovi během doby jeho studia na kurzech VŠE jsou hrazeny výhradně studentem.

10. Vyloučení ze studia/vrácení do vlasti: v případě, že student spáchá trestný čin, vážně poruší disciplínu ve škole, či školní řád, případně nenavštěvuje-li student hodiny, může být podle posouzení VŠE (ať už s ohledem na pravidla vydávání studentských víz) vyloučen ze studia a neodkladně navrácen do vlasti. V takovém případě se neproplácí cena kurzu a uvědomí se imigrační úřady ČR.

11. Odpovědnost: VŠE nenese zodpovědnost za jakékoliv ztráty z nedbalosti, následkem porušení zákona nebo z jiných důvodů.

12. Vyšší moc: VŠE nenese zodpovědnost v případě, kdy není schopna dostát svým závazkům v důsledku požáru, přírodní katastrofy, činnosti ze strany státních úřadů, odmítnutí ze strany dodavatele nebo zprostředkovatele, stávky a jiných příčin, které jsou mimo možnost kontroly VŠE.

13. Pravidla chování studenta: student se zavazuje dodržovat pravidla chování studenta a jiné normy po dobu trvání kurzu. VŠE s cílem zabezpečit pro studenty optimální výuku, dělá vše pro zabezpečení optimálních podmínek pro výuku a očekává od studentů chování respektující zájmy ostatních účastníků kurzu. Nevhodné chování je mimo jiné:
– narušení procesu výuky (nevhodné vyjadřování, urážky, používání mobilního telefonu během výuky, pozdní příchod o více než 10 minut)
– úmyslné poškození, špatné zacházení či krádež majetku VŠE, nebo majetku jiného účastníka kurzu
– násilí nebo výhružky adresované jinému účastníkovi kurzu, či zaměstnancům VŠE
– porušení autorských práv nebo porušení trestního práva, které zakazuje nezákonné přivlastňování, kopírování nebo pozměňování materiálů, které jsou chráněny autorským právem
– předávání materiálů k výuce třetí osobě
– kopírování, tj. i fotografování materiálů určených výhradně pro práci při výuce ve třídě.
Porušení pravidel chování studenta může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti vrácení jakékoliv poměrné částky z ceny kurzu.

Vrácení kurzovného
Vrácení kurzovného se uskutečňuje bankovním převodem na účet studenta v zemi, kde byla provedena platba. Částka je převáděna do 45 dnů od písemného uvědomění. V případě zrušení nebo nedokončení kurzu vinnou VŠE je částka za neuskutečněnou výuku proplácena v plné výši.

Zrušení účasti na kurzu/odklad
Zrušením účasti na kurzu se rozumí písemné oznámení ze strany studenta o zrušení účasti na prvním vybraném kurzu VŠE a to do data zahájení kurzu. V tomto případě je studentovi vrácena plná částka ceny kurzu a částka za úhradu nákladů na kolej, registrační poplatek za studium a za kolej propadá ve prospěch VŠE.

Zamítnutí vydání víza
V případě, že je studentovi zamítnuto vízum je student povinen podat písemné oznámení o této skutečnosti a doložit jej příslušnými dokumenty. V tomto případě je studentovi vrácena plná částka ceny kurzu a částka za úhradu nákladů na kolej, registrační poplatek za studium a za kolej propadá ve prospěch VŠE.

Pravidla předčasného ukončení studia
Předčasným ukončením studia se rozumí přerušení nebo absence na kurzu nebo jeho části od započetí kurzu. Při sčítání účasti se bere za plnou účast v týdnu i týden, kdy student navštěvoval během tohoto týdne alespoň jeden den. Ve všech případech registrační poplatek za studium a kolej náleží VŠE. Písemné oznámení o předčasném ukončení kurzu je nutno doručit řediteli výuky přípravných kurzů. V případě předčasného ukončení kurzu může být studentovi odebráno právo na získání certifikátu.
Student, který chce výuku předčasně ukončit musí o této skutečnosti písemně informovat ředitele výuky přípravných kurzů a to v minimálně 4 týdenním předstihu. Vrácení kurzovného je podřízeno procentem absolvovaných hodin výuky, včetně doby předcházející uvědomění o předčasném zakončení kurzu:
– při zakončení max. 10% kurzu je vráceno 50% z ceny doby nedokončeného kurzu
– při zakončení 11-29% kurzu je vráceno 30% z ceny doby nedokončeného kurzu
– při zakončení min.30% kurzu cena školného propadá ve prospěch VŠE.
Při jakémkoliv předčasném ukončení kurzu ze strany studenta jsou vždy informovány státní úřady ČR, především cizinecká policie.